รายวิชาที่มีอยู่

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง:ครูนรินทร์ บำเพ็ญ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง:ครูนรินทร์ บำเพ็ญ

จุดประสงค์รายวิชา1. มีความเข้าใจขั้นตอนวิธีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์2....
Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
Course

การพัฒนาเว็บด้วยภาษาPHP

การพัฒนาเว็บด้วยภาษาPHP

คำอธิบายรายวิชา
Course

การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา

การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา

คำอธิบายรายวิชา
Course

ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย

ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย

คำอธิบายรายวิชา
Course

การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ

การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา
Course

การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา

การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา

Course

งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ

งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ

Course

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต

xxxxxxxx
Course

โปรแกรมประมวลผลคำ

โปรแกรมประมวลผลคำ

Course

เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง

เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง

เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
Course

โครงการตอบปัญหาวิชาการ

โครงการตอบปัญหาวิชาการ

โครงการตอบปัญหาวิชาการ
Course

การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

คำอธิบายรายวิชา
Course

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

คำอธิบายรายวิชา
Course

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

Course

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 
Course

แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Course

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย:ครูนรินทร์ บำเพ็ญ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย:ครูนรินทร์ บำเพ็ญ

Course

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมู...
Course

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม องค์ประกอบของโปรแกร...
Course

อมรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

อมรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

Course

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรณพกพา

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรณพกพา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีพกพาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขอ...
Course

โครงการให้ความรู้การจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

โครงการให้ความรู้การจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

Course

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศ ที่ประกอบของข้อมูล
Course

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม

 คำอธิบายรายวิชา            &nbs...
Course

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

อยู่ในช่วงดำเนินการ....
Course

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

องค์การเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เป็นการรวมบุคคลเพื่อทำกิจกรรม และให้บริกา...
Course

หลักการตลาด

หลักการตลาด

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของหลักการตลาด
Course

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

           ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ...
Course

วิชาพิมพ์ดีดไทย 1

วิชาพิมพ์ดีดไทย 1

เครื่องพิมพ์ดีดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความแทนการเขียนด้วยลาย...
Course

การทำดอกไม้จันทน์

การทำดอกไม้จันทน์

เป็นการทำดอกไม้จันทน์จากกระดา
Course

การบัญชีเบื้องต้น 1

การบัญชีเบื้องต้น 1

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจั...
Course

การบัญชีการเงิน

การบัญชีการเงิน

          ศึกษาและ...
Course

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. มีความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ท...
Course
Self enrolment

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2

ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริการจิตแ...
Course
Self enrolment

ชีวิตกับสังคมไทย

ชีวิตกับสังคมไทย

Course
Self enrolment

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย

Course
Self enrolment

การเมืองการปกครองของไทย

การเมืองการปกครองของไทย

-
Course
Self enrolment

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริการจิตแล...
Course

พลศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลิคภาพ

พลศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลิคภาพ

Course

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษา สื่อวารอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตาม...
Course

ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

คำอธิบายรายวิชา         ศ...
Course

ศิลปประดิษฐ์

ศิลปประดิษฐ์

จุดประสงค์รายวิชา   1. เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการประดิษฐ์ด...
Course

แบบทดสอบงานกิจกรรม

แบบทดสอบงานกิจกรรม

แบบทดสอบงานกิจกรรม
Course

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชาศึกษาเกี่ยวกับมารตฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในอง...
Course

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)